Sääntömuutosehdotus: yhdistyksen uudet säännöt

28.9.2018

Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry:n uudet, syyskokoukselle hyväksyttäväksi esitettävät säännöt ovat seuraavanlaiset:

Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry

Säännöt
 
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

2§ Toiminnan tarkoitus
Yhdistys toimii Etelä­-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n ja Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n Pohjanmaan riistanhoitopiiriin kuuluvalla toiminta­-alueella, tarkoituksenaan edistää puhdasrotuisten ja terveiden noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

3§ Kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ Jäsenyys
Yhdistys on Suomen Kennelliitto -­ Finska Kennelklubben ry:n ja Etelä­-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsen.

5§ Toiminta
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1) tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, julkaisemalla tiedotteita ja artikkeleita, järjestämällä keskustelu-­, neuvonta-­ ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyjä sekä koirakokeita ja ­kilpailuja
2) levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen
3) seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
4) ylläpitämällä yhteyksiä 4§:ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa  
5) suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllämainittuja tehtäviä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

6§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka yhdistyksen johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-­, perhe-­ ja kunniajäseniä.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo vuosijäsen ja jolla on sama asunto­-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä.
Alle 15-­vuotiaalla vuosi-­ tai perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

7§ Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsen ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan johtokunnan päätöksellä jäsen eronneeksi.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen johtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.
Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen johtokunnan yksimielinen päätös. Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto ­- Finska Kennelklubben ry:stä tai Suomen Noutajakoirajärjestö ry:stä, on johtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

8 § Varainhankinta
Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, periä osallistumismaksuja erilaisista yhdistyksen toimintaan kuuluvista tilaisuuksista, periä maksuja tilaisuuksien yhteydessä järjestetyistä majoitus-ja/tai tarjoilupalveluista tai muusta myynnistä sekä saada tuloa jäsenjulkaisusta. Lisäksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

9§ Yhdistyksen kokous
Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa helmi-maaliskuussa vuosikokoukseen.
Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta. Kutsut kokouksiin julkaistaan tiedotteessa tai muulla tavoin yhdistyksen käyttämien sähköisten kanavien välityksellä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella 15­-vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnäolevana.
Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja kannatetaan, on sitä käytettävä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

10§ Vuosikokousasiat
Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2) valitaan kokoukselle sihteeri
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
6) valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
7) esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
8) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
9) valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
10) valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle sääntöjen 12§ noudattaen
11) valitaan neljä (4) varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi toimikaudeksi, varajäsenten järjestys valitaan arvalla

12) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
13) määrätään liittymis-­ ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
14) valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
15) valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin
16) valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto ­ Finska Kennelklubben ry:n ja Etelä­-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin
17) käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
18) käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta
19) käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

11§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen kokouksen (vuosikokous) lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia.
Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava koolle kutsumisen tarkoitus ja kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin 9§:ssä on yhdistyksen kokouksesta mainittu.

12§ Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja neljä (4) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) jäsentä ja kahdella ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, astuu varajäsen hänen tilalleen toimikauden loppuun.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta.

13§ Johtokunnan päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.
Johtokunnan kokoontuessa täysilukuisena on varajäsenillä puhe-­ mutta ei äänivaltaa. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli vain yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt. Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa kokouksesta, on kahdella tai useammalla varajäsenellä äänivalta.

14§ Johtokunnan kokoontuminen
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla. Yhdistyksen johtokunta voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia johtokunnan kokouksiin. Heillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Johtokunta voi pitää kokouksen myös sähköpostin välityksellä, mikäli asian kiireellisyys sitä vaatii. Sähköpostikokous on mahdollinen myös, mikäli kokouksella muutoin olisi niin vähän asioita käsiteltävänä, että jäsenten koolle kutsuminen ei ole järkevää. Tällöin kaikilta johtokunnan varsinaisilta jäseniltä täytyy saada varmistus, että he ovat saaneet asiasta tiedon ja ovat saaneet mahdollisuuden ottaa kantaa asiaan. Jos joku varsinaisista jäsenistä ei ole mukana sähköpostikokouksessa, varajäsen toimii hänen tilallaan.
Sähköpostitse aloitettu kokous täytyy saattaa päätökseen kahden viikon kuluessa sen aloittamisesta. Mikäli kaikkia johtokunnan jäseniä ei tänä aikana tavoiteta, voidaan heihin ottaa yhteys puhelimitse. Sähköpostikokouksen asioista päättämiseen voi ottaa osaa myös puhelimitse, jolloin mielipide kirjataan pöytäkirjaan. Sähköpostitse pidetyistä kokouksista ja tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan tekijä päätetään kokouksen aluksi. Sähköpostikokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Jos joku johtokunnan varsinaisista jäsenistä pyytää asian käsittelyä normaalissa kokouksessa, asia täytyy käsitellä seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

15§ Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:
1) johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2) kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
4) päättää tarvittaessa toimikuntien jäsenten hyväksymisestä
5) päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, kunniajäsenet nimeää kuitenkin yhdistyksen kokous
6) edustaa yhdistystä sekä ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

16§ Toimikunnat
Johtokunnan avuksi voidaan asettaa toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Johtokunta valitsee toimikunnat. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokousten ja johtokunnan niille antamia ohjeita.

17§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on johtokunnan puheenjohtajalla yksin, varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajalle nimenkirjoitusoikeuden yksin pankki-­, posti-­ ym. rahastonhoitajan tehtäviin kuuluvissa juoksevissa asioissa.

18§ Lippu, viiri ja merkit
Yhdistyksen kunniamerkkien, viirien sekä lipun säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen johtokunta.

19§ Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä.
Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä yhdessä muun tarkastusaineiston kanssa tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

20§ Jäsenmaksut
Jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous määrää, on maksettava huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu.
Eräpäivän jälkeen jäsenmaksuun voidaan lisätä liittymismaksun suuruinen myöhästymismaksu. Vapaat jäsenmaksuista ovat kunniajäsenet.

21§ Sääntöjen muutokset
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen johtokunnalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.
Johtokunnan on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään sääntöjen muuttamista. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hyväksyminen.

22§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja päätöstä on kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään yhdistyksen purkamista.
Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.